🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطلاعیه

اموراقتصادیوسرمایهگذاری

شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند یک صورتجلسه مورخه 1401/11/16کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری نسبت به واگذاری بصورت مشارکتی از طریق فراخوان یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت دویست متر مربع واقع در بوستان شهدای گمنام به مدت #ده_سال اقدام نماید

لذا از تمامی افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این ساختمان را دارند دعوت میشود از همین تاریخ به مدت یک هفته به واحد امور اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده و ارائه طرح توجیهی خود اقدام نمایند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس