🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

در هنگام نوشتن نظر شورای اسلامی شهر طبس بر دفتر بازدید پایگاه‌های پست ایمنی و سلامت

مسافرین نوروزی، آقایان امینی و هاشمی_ رئیس و نائب رئیس شورای شهر به منزله تایید همصدایی و همدلی زیر یک برگه و نظر را با هم امضاء کردند که امید است سال نکو از بهارش پیدا باشد.

#وحدت_نیاز_طبس
#طبس_روی_ریل_توسعه
#طبس_را_باهم_بسازیم