🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بهارستانی شهردار و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

و با نظر مثبت شورای محترم شهر در کلیه محله های شهر به صورت چرخشی تا پایان اسفند اجرا می شود

در آرزوی طبسی سبز وخرم. شاد و آباد

 

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس