🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? حضور جمعی از #بسیجیان پایگاه شهید #احمدی_روشن

#شهرداری طبس در روستای #ازمیغان در جهت نظافت و پاکسازی روستا در قالب اردوی جهادی #بسیج

✍️روابط عمومی شهرداری طبس