🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#آگهی_مناقصه
#شهرداری_طبس

✅شهرداری طبس در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

1_ نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر (مرحله دوم)

2_ اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اجرایی و اداری (منطقه 1 و منطقه 2)

?پیمانکاران واجد شرایط در مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به مدت ۱۰ روز جهت تهیه و تحویل اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری طبس مراجعه نمایند

?آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پیمانکاران پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس