🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مناقصه عمومی اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی شهرداری طبس

فراخوان شماره 2003005775000001

شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند اول صورتجلسه شماره 3526/6  مورخ 04/02/1403  شوراي محترم اسلامي شهر، اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی شهرداری طبس سال 1403-1404 را به مدت یکسال به شرح ذیل و با شروط و شرح فعالیت های قید شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان 2003005775000001 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32822100-056 واحد امور قراردادها آماده پاسخ گویی می باشد.

مواعد زمانی:

 • تاریخ انتشار فراخوان09/02/1403 روز یکشنبه ساعت 12:00
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ 18/02/1403  روز سه شنبه ساعت 19:00
 • مهلت ارسال پیشنهادات: تا تاریخ 29/02/1403 روز شنبه ساعت 19:00
 • زمان بازگشایی پاکت ها: 31/02/1403 روز دوشنبه ساعت 08:00

شرایط :

 • مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ 01/03/1403 لغایت 31/02/1404
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکت های خدماتی واجد صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی
 • محل انجام پروژه : شهر طبس
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه. 17.943.000.000 ریال ( هفده میلیاردونهصدوچهل و سه میلیون ریال )  بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک تجارت شعبه طبس شماره حساب 446559931 بنام شهرداری طبس با شناسه ملی 14002695640
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی (مبلغ قرارداد) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه و ارائه مفاصاحساب بیمه قابل استرداد می باشد.
 • برنده مناقصه می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب مشترک با شهرداری طبس نزد یکی از شعب بانک تجارت جهت دریافت و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 18/02/1403 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ29/02/1403می باشد.
 • هزینه های انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه و کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات، بیمه و … مرتبط بر قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

2-مبلغ آنالیز شده بابت پرداخت حقوق کارکنان در اعلام مبلغ پیشنهادی قابل رقابت نمی باشد و فقط سود مدیریت در اعلام مبلغ پیشنهادی و نرخ ماشین آلات قابل رقابت خواهد بود.

 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • اولویت با شرکت های پیمانکاری بومی می باشد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری طبس-کد پستی 9791737458 و تلفن 05632822100
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456

فایل اگهی مناقصه

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/04/agahi.pdf

فایل شرایط شرکت در مناقصه

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/04/sharayet.pdf

                                                                                                                                 

شرایط عمومی شرکت  در اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی شهرداری طبس

شماره فراخوان 2003005775000001

بدینوسیله به اطلاع میرساند شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند اول صورتجلسه شماره 3526/6  مورخ 04/02/1403  شوراي محترم اسلامي شهر، اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی شهرداری طبس در سال 1404-1403 را با شرایط عمومی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. موضوع مناقصه :

عبارت است از کلیه امور مربوطه به اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی شهرداری طبس

           محل اجرای کار : شهر طبس

 • مدت اجرای کار : دوازده ماه شمسی
 • دستگاه نظارت : اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکت های خدماتی واجد صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی
 • ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان مناقصه الزامی می باشد.

تبصره 1 : چنانچه بعد از بازگشایی پاکات مشخص گردد رتبه بندی یا مجوز ارائه شده شرکت کننده جعلی است ضمن معرفی آن شرکت به مراجع ذی صلاح، سپرده شرکت در مناقصه آن شرکت به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و چنانچه نفر دوم شرایط لازم را داشته باشد به عنوان برنده اعلام می گردد.

تبصره 2 : در زمان بازگشایی پاکات صلاحیت و رتبه بندی می بایست حداقل دارای دو ماه اعتبار باشند در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی آنان مفتوح نمی گردد.

 • سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 17.943.000.000 ریال  ( هفده میلیاردونهصدوچهل و سه میلیون ریال)می باشد.
 • برنده مناقصه می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب مشترک با شهرداری طبس نزد یکی از شعب بانک تجارت جهت دریافت و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

تبصره 1 : انواع ضمانت نامه های مورد قبول فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 446559931 سپرده شهرداری نزد بانک تجارت/ ضمانت نامه بانکی.

تبصره 2 : دقت گردد ضمانت حسن انجام تعهدات بجای ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نشود.

تبصره 3 : ضمانت نامه های بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پرفراژ و تمبر ارائه گردد.

تبصره 4 : مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

 • تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 09/02/1403 ساعت 12:00 می‌باشد.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 18/02/1403 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت19:00 روز شنبه مورخ 29/02/1403 می باشد..
 • پیشنهادهای واصله در روز دوشنبه مورخ 31/02/1403 ساعت 09:00 بازگشایی میگردد و برنده مناقصه مشخص و اعلام خواهد شد. در هر حال تغییر زمان بازگشایی به تشخیص شهرداری است.
 • اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء دیجیتال مجاز تعهدآور و پیشنهاد دهنده برسد و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات می باشد.
 • متقاضیان شرکت در مناقصه باید  دارای شرکت ثبت شده با موضوع فعالیت ااجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری، اجرایی  می باشند.
 • شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه میگردد ترتیب اثر دهد.
 • شهرداری مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.
 • شهرداری در رد یک یا تمام  پیشنهادها مختار است در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد گردید.
 • اولویت با شرکت های پیمانکاری بومی می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 • برنده مناقصه پیشنهاد دهنده ای است که کلیه شرایط مناقصه را رعایت نموده و قیمت کل پیشنهادی وی در برگ پیشنهاد قیمت نسبت به قیمت پیشنهادی سایر شرکت کنندگان حائز حداقل قیمت مناسب به تشخیص کمیسیون باشد و نفر دوم مناقصه شخص حقوقی یا حقیقی پیشنهاد دهنده از بین شرکت کنندگان است که تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد نفر اول حداکثر معادل سپرده تضمین شرکت در مناقصه باشد در غیر اینصورت مناقصه نفر دوم ندارد. تضمین نفرات اول و دوم مناقصه تا مبادله پیمان با نفر اول و یا دوم ( حسب شرایط مناقصه ) نگهداری میگردد و پس از مبادله پیمان و سپردن تضمین اجرای تعهدات از سوی پیمانکار منتخب سپرده مذکور آزاد میگردد.
 • چنانچه برنده مناقصه (پیشنهاد دهنده حائز حداقل قیمت مناسب) حداکثر بمدت 7 روز از تاریخ ابلاغ به وی برای مراجعه و مبادله پیمان حاضر نشود مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بنفع کارفرما ضبط میگردد و کار به نفر دوم واگذار خواهد شد و در صورتیکه نفر دوم نیز در موعد فوق از امضاء پیمان خودداری نماید ضمانت نامه وی نیز ضبط می گردد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی (مبلغ قرارداد) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه حسب ماده 34 شرایط عمومی پیمان قابل استرداد می باشد.

22-مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد/25% مقدار مندرج در قرارداد با نظر کارفرما       

(شهرداری) قابل افزایش و یا کاهش می باشد.

23-کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

24-کارفرما حق تغییر، اصلاح، حذف و یا تجدید نظر در اسناد و مدارک مناقصه را 72 ساعت قبل از انقضای مهلت ارائه پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برای خود محفوظ میدارد.

25-اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شهرداری بوده و تابع قوانین و آیین نامه  مالی شهرداری میباشد.

26-کلیه کسورات قانونی شامل ( تامین اجتماعی، مالیات و غیره ) به عهده ی پیمانکار می باشد.

            تبصره : مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه ی مستندات قانونی به عهده ی کارفرما می باشد.

 • در صورتیکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید هنوز به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده و از ظرفیت ارجاع کار با تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید و در عین حال نسبت به رفع موانع قانونی اقدام ننمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 • چنانچه با تصویب کمیسیون مناقصه بعضی اوراق غیر تعهدآور سهواً مهر و امضا نشده باشد پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهرو امضا خواهد کرد در غیر این صورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
 • هریک از پیشنهاد دهندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک ابهامی داشته باشند باید حداکثر یک هفته قبل از اتمام مهلت تسلیم پیشنهاد مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهد.
 • رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است. پیشنهاد قیمت باید به پول رایج ایران ( ریال ) داده شود در صورتیکه در بررسی و کنترل قیمت پیشنهادی معلوم شود که در حاصلضرب مقادیر در قیمت های واحد و یا جمع بندی و انتقال جمع مبالغ به صفحات بعد در جدول مقادیر و قیمتها و یا در ریز قیمتهای جزئی کار اختلاف وجود دارد باید مبلغ اختلاف روی کل قیمتهای واحد و یا قیمت های جزئی کار به صورت فوق بدست می آیند قیمت های پیمان و مبنای پرداخت صورت وضعیتها خواهد بود.
 • هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار و یا منافع جمهوری اسلامی ایران تبانی نموده اند ضمانت نامه شرکت کنندگانی که در این جریان حضور داشته اند ضبط می گردد و اسامی به مراجع قانونی اعلام می گردد.
 • رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه شرکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف براساس ضوابط مربوط رفتار شود.
 • چنانچه نیاز به اخذ توضیح از شرکت کنندگان در مناقصه لازم باشد به جلسه مناقصه دعوت خواهند شد.
 • صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی را برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری طبس-کد پستی 9791737458 و تلفن 05632822100
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456

                                                                                                                   سید سعید صادق زاده

                                                                                                                         شهردار طبس

دستور العمل تکمیل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد

علاوه بر مواردی که در شرایط عمومی این مناقصه ذکر شده است سایر شرایط این مناقصه حسب دیگر اسناد مربوطه و قرارداد خام و پیوستها و فرم های ارزیابی که تحویل متقاضی می گردد مورد عمل قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مناقصه و پیشنهاد خود را به شرح زیر در قالب پاکت (الف)، (ب) و (ج) به صورت جداگانه با امضای الکترونیک صاحبان امضاء مجاز بر روی سامانه ستاد بارگزاری نمایند.

 1. محتویات پاکت الف :

سپرده شرکت در مناقصه به یکی از دو شرح ذیل :

ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه به نفع شهرداری طبس ( شناسه ملی 14002695640 و کد اقتصادی 411383163797) یا رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده 446559913 بانک تجارت شعبه طبس بنام شهرداری طبس به همراه یک عدد کپی از ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه که می بایست تصویر ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر روی سامانه ستاد بارگذاری و اصل آن به صورت فیزیکی در پاکت لاک و مهر شده به محل استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، خیابان امام خمینی(ره)، شهرداری طبس، دبیرخانه شهرداری طبس تحویل گردد.

تبصره 1 : انواع ضمانت نامه های مورد قبول : ضمانت نامه بانکی / فیش واریزی مبلغ فوق به حساب سپرده 446559931 بانک تجارت شعبه طبس بنام شهرداری طبس.

تبصره 2 : چک جاری شرکت ؛ ایران چک و وجه نقد مورد قبول نمی باشد.

تبصره 3 : دقت گردد ضمانت حسن انجام تعهدات بجای ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نشود.

تبصره4 : ضمانت نامه های بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پرفراژ و تمبر ارائه گردد.

تبصره5 : مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

 • محتویات پاکت ب :
 • اطلاعات مستند راجع به سوابق کارهای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه
 • تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات سهامداران شرکت و دارندگان امضاء مجاز
 • کلیه اوراق و اسناد مناقصه حاضر ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان امضاء مجاز
 • سوابق و کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره شرکت
 • صلاحیت های فنی، نیروی انسانی
 • رضایت نامه از کارهای قبلی
 • تصویر گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • گواهی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کار، گواهی دوره های آموزشی معتبر در خصوص ایمنی و بهداشت مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره
 • محتویات پاکت ج :

برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهدآور (امضاکنندگان مجاز) و ممهور به مهر شرکت و  همچنین لیست براورداولیه(که توسط پیشنهاد دهنده می بایست تکمیل شود) و فرم آنالیز قیمت پیشنهادی توسط دارندگان امضا مجاز شرکت