🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مناقصه عمومی ایجاد، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

فراخوان شماره 2002005775000006

شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند اول صورتجلسه شماره 2889/6 مورخ 03/08/1402  شوراي محترم اسلامي شهر، ایجاد، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس سال 1402-1403 را به مدت یکسال به شرح ذیل و با شروط و شرح فعالیت های قید شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان 2002005775000006 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32822100-056 واحد امور قراردادها آماده پاسخ گویی می باشد.

مواعد زمانی:

 • تاریخ انتشار فراخوان: 17/10/1402 روز یکشنبه  ساعت 10:00
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ 27/10/1402 روز چهار شنبه ساعت 19:00
 • مهلت ارسال پیشنهادات: تا تاریخ 07/11/1402 روز شنبه ساعت 19:00
 • زمان بازگشایی پاکت ها: 08/11/1402 روز یکشنبه ساعت 09:00

شرایط :

 • مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ 01/11/1402 لغایت 30/10/1403
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکت های خدماتی واجد صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی
 • محل انجام پروژه : شهر طبس
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.8.274.589.000 ریال ( هشت میلیاردودویست و هفتادوچهار میلیون و پانصدوهشتادونه هزار ریال )  بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک تجارت شعبه طبس شماره حساب 446559931 بنام شهرداری طبس با شناسه ملی 14002695640
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی (مبلغ قرارداد) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه و ارائه مفاصاحساب بیمه قابل استرداد می باشد.
 • برنده مناقصه می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب مشترک با شهرداری طبس نزد یکی از شعب بانک تجارت جهت دریافت و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 27/10/1402 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 07/11/1402 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، ساختمان اداری شهرداری طبس، دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
 • هزینه های انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه و کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات، بیمه و … مرتبط بر قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

2-مبلغ آنالیز شده بابت پرداخت حقوق کارکنان در اعلام مبلغ پیشنهادی قابل رقابت نمی باشد و فقط سود مدیریت در اعلام مبلغ پیشنهادی و نرخ ماشین آلات قابل رقابت خواهد بود.

 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • اولویت با شرکت های پیمانکاری بومی می باشد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری طبس-کد پستی 9791737458 و تلفن 05632822100
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456

                                                                                                                                                         

متن کامل آگهی

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/1-3.pdf

شرایط کامل شرکت در مناقصه

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/2-2.pdf