🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

 شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 3836/5 مورخ 1398/04/06 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش  واحد تجاری از واحدهای پاساژ طبسیان به شرح ذیل و همچنین برابر مصوبه 2807/5 مورخ 97/10/03 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 26624/97 مورخ 97/11/23 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری  نسبت به فروش تعداد 10 قطعه زمین به شرح ذیل و نیز به استناد مصوبه شماره 2510/5 مورخ 1398/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل، از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.
 

تعداد 4 واحد تجاری احداث شده، واقع در ضلع شرقی خیابان نواب صفوی، داخل پاساژ طبسیان (مرحله اول)
تعداد 5 قطعه زمین با کاربری تجاری از موقوفه آستانه مبارکه واقع در شهرک رضوانشهر (مرحله دوم)
تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار 30 متری جوان (جنب بیمارستان سابق) (مرحله دوم)
تعداد 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در بلوار گلستان، خیابان کوثر، کوثر 2 (مرحله دوم)

اموال استیجاری:

یک باب واحد تجاری اعیان مالکیتی شهرداری واقع در ضلع غربی بلوار شهید مطهری، حدفاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان پلیکان، ضلع جنوبی پست برق (مرحله اول)
یک باب واحد تجاری اعیان مالکیتی شهرداری واقع در ضلع غربی بلوار شهید مطهری، حدفاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان پلیکان، ضلع جنوبی نانوایی فعلی،(مرحله اول)
یک باب واحد تجاری اعیان مالکیتی شهرداری واقع در ضلع جنوبی ورودی باغ گلشن، نبش کوچه(مرحله اول)

 

شرایط شرکت در مزایده :

شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای هر قطعه زمین و واحد تجاری و مورد اجاره مورد نظر پیشنهادی، معادل 5 درصد قیمت پایه را بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 59931 شهرداری نزد بانک تجارت واریز و اصل رسید تأیید شده را در پاکت ارائه نماید.

برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
مهلت تحویل پیشنهادات ده/10 روز پس از انتشار آگهی دوم(آخرین آگهی) می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت مشخصات قطعات و اموال مربوط به مزایده می تواند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس tabas.ir مراجعه نمایند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص مندرج می باشد که در فرجه قانونی برگزاری مزایده و طبق بند 5  فوق قابل دسترسی و ارائه خواهد بود.

سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیراینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
بازگشایی پاکات روز سوم بعد از روز آخر اتمام مهلت ده روز یاد شده در ردیف سه فوق می باشد که در هر صورت تغییر در زمان بازگشایی به تشخیص شهرداری می باشد.

 

 دانلود آگهی مزایده

دانلود برگ شرایط خاص مزایده اجارات

دانلود برگ شرایط خاص مزایده زمین و واحد تجاری

دانلود کروکی زمین تجاری بلوار جوان

دانلود کروکی زمین تجاری شهرک رضوانشهر

دانلود کروکی زمین مسکونی شهرک کوثر

دانلود کروکی واحدهای تجاری زیرزمین پاساژ طبسیان

دانلود کروکی واحدهای تجاری نیم طبقه پاساژ طبسیان