🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 13407/98 مورخ 98/07/10 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به فروش  تعداد 23  قطعه زمین مسکونی و طبق مصوبه شماره 4316/5 مورخ 98/08/04 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش 2 قطعه زمین تجاری  به شرح ذیل و نیز طبق  مصوبه شماره 4317/5 مورخ 98/08/04 و مصوبه شماره 2510/5 مورخ 98/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 9782/98 مورخ 98/05/14 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. 

دانلود آگهی مزایده 

دانلود شرایط اجارات

دانلود شرایط قطعات مسکونی و تجاری

دانلود کروکی قطعات تجاری شهرک گلشن

دانلود کروکی قطعات مجتمع توریستی