🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شرایط کامل شرکت در مناقصه،محدوده قطعات و اطلاعات بیشتر در فایل زیر

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/05/agahi-1.pdf