🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از صورتجلسات کمیسیون عالی هیئت معاملات شهرداری به شماره های12501/96 مورخ 9/3/96 و 96/6303 مورخ 1/4/96 در مزایده شماره 913/96 مورخ 15/01/96 و مجوز شماره 1934/4 مورخ 19/11/95 شورای محترم اسلامی شهر طبس، اعیان 2 باب واحد تجاری از موقوفه عامه وکیلی احداث شده در طبقه همکف تجاری و زیرزمین انباری و بصورت تکمیل، به مساحت 1) واحد ضلع شرقی 76/24 مترمربع 2) واحد ضلع غربی 13/27 مترمربع، واقع در خیابان شهید محمد منتظری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

شرایط:

  1. شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای واحد تجاری مورد نظر پیشنهادی معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 59931 شهرداری نزد بانک تجارت واریز و اصل رسید تأیید شده را در پاکت در بسته ارائه نمایند.
  2. برنده گان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به این معامله(مزایده) در فرم شرایط خاص مزایده و مشخصات آن مندرج  است که در فرجه قانونی برگزاری مزایده به طریق مختلف مندرج در سایت قابل دسترسی و ارائه است.
  4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  5. مهلت تحویل پیشنهادات ده/10 روز پس از انتشار آگهی دوم(آخرین آگهی) می باشد.
  6. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت دریافت مشخصات واحدهای تجاری مربوط به مزایده می تواند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس به نشانی www.tabas.ir  یا سایت های محلی شهرستان طبس مراجعه نمایند.
  7. سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط شرکت شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیراینصورت پیشنهاد  ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  8. بازگشایی پاکات روز پنجم بعد از روز آخر اتمام مهلت ده روز یاد شده در ردیف پنج فوق می باشد که اگر آن روز تعطیل رسمی یا جمعه باشد؛ روز بعد بازگشایی پاکات خواهد بود.

 

دانلود برگ شرایط و کارشناسی