🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

متن کامل و شرایط و محدوده قطعات مزایده هفت قطعه زمین تجاری شهرداری طبس

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/05/agahi.pdf