🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

139110300001284

شهرداری طبس در نظر دارد برابر مجوز شماره 5/4158 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصولات خرما و زیتون پارکها، بلوارها و فضای سبز شهر را از طریق حراج به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادای شهرداری مراجعه یا با شماره 32820908 تماس بگیرند.