🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند 5 صورتجلسه شماره 431 و بند سوم صورتجلسه 437 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، بهره برداري از جايگاه سی ان جی زيباشهر و جایگاه سی ان ی شهید عباسپور را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري به آدرس www.tabas.ir مراجعه نمایند.

دانلود آگهی و برگ شرایط شرکت در مزایده:

files/users/shoura/agahi.pdf

files/users/bimeh.pdf

files/users/formj.pdf

files/users/govahiname.pdf

files/users/manemodakhele.pdf

files/users/sharyet.pdf

files/users/zemanat01.pdf