🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

788

788

شهرداری طبس درنظر دارد برابر شیوه نامه سرمایه گذاری نسبت به طراحی و اجرا در پروژهای زیر از طریق مشارکت و سرمایه گذاری اقدام نماید.

1- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز و بهره برداری و تحویل کارخانه یخ واقع در میدان امامزاده جنب رستوران عدالت

دانلود اسناد فراخوان کارخانه یخ

2- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز فضای داخلی پارک بانوان و بهره برداری و تحویل واقع در میدان معلم ضلع جنوبی پارک شهدای گمنام

دانلود اسناد فراخوان پارک بانوان

3- مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای زمین جنب پارک شهدای گمنام

دانلود اسناد زمین جنب شهدای گمنام

4- مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای زمین روبه روی مجتمع توریستی شهرداری

دانلود اسناد زمین مجاور مجتمع توریستی

5- مشارکت و سرمایه گذاری در تجهیز و بهره برداری گلخانه دیهشک، تکمیل و تجهیز و حفاظت و نگهداری و بهره برداری باغ گلشن طبس

دانلود اسناد گلخانه دیهشک و باغ گلشن

6- مشارکت و سرمایه گذاری ساخت، تکمیل و تجهیز و بهره برداری و تحویل زمین جنب ترمینال مسافربری واقع در میدان امامزاده

دانلود اسناد زمین جنب ترمینال

7- مشارکت و سرمایه گذاری طراحی و اجرای زمین های مجاور خیابان احداث شده پارک بانوان

دانلود اسناد زمین های مجاور پارک بانوان

8- مشارکت و سرمایه گذاری اصلاح و افزایش زیربنای مهمانسرای شهرداری

دانلود اسناد مهمانسرا

9- مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای احداث بنای تجاری، اقامتی واقع در بلوار امام رضا جنب مرکز توانبخشی

دانلود اسناد مجتمع تجاری اقامتی 

10- مشارکت و سرمایه گذاری در پارک حاشیه شهرک شهید صدوقی واقع در بلوار شهید مطهری

دانلود اسناد پارک حاشیه ای صدوقی

متقاضیان جهت ارایه پروپزال و طرح خود و تکمیل برگه شرایط خاص فراخوان عمومی سرمایه گذاری و واریز سپرده شرکت در فراخوان عمومی که در برگ شرایط خاص قید گردیده می توانند هفت روز پس از انتشار آگهی دوم (آخرین آگهی) و هر روزه در وقت اداری برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری و یا سایت شهرداری طبس www.tabas.ir مراجعه نمایند.

به متقاضیانی که پروپزال و طرح خود را ناقص و فقط در قالب یک برگ درخواست ارایه کنند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بهارستانی یزدی
شهردار طبس