🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

monaghese salon1

 monaghese salon1

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند اول صورتجلسه شماره 155 شوراي محترم اسلامي شهر ، موارد ذیل ، را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد:

 

1- نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر طبس
2- اجرای خدمات شهری ، امور اداری و اجرایی شهرداری طبس
3- نگهداری و توسعه فضای سبز باغ گلشن

لذا واجدين شرايط شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت برگ شرايط مناقصه هر یک از موراد فوق به سايت شهرداري به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632820908 تماس حاصل فرمايند.

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 98/02/04 می باشد.

دانلود برگ شرایط مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس

دانلود برگ شرایط مناقصه خدمات شهری و امور اجرایی شهرداری طبس

دانلود برگ شرایط مناقصه فضای سبز باغ گلشن