🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

monaghese salon1

 monaghese salon1

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره 120 شوراي محترم اسلامي شهر ، و صورتجلسه کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری به شماره 23509/97 ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرطبس گلشن ، را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد:

لذا واجدين شرايط شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مناقصه به سايت شهرداري به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632820908 تماس حاصل فرمايند.

 

دانلود اسناد شرکت در مناقصه