🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅آغاز عملیات قیرپاشی بلوار گلستان

این بلوارتوسط شهرداری به زودی آسفالت می شود.

⭕️همشهریان تا ۲۴ ساعت از این مسیر تردد نکنند.