🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تا ساعاتی دیگر شاهد افتتاح پروژه اصلاح هندسی نقطه حادثه خیز پیچ تامین اجتماعی واقع در بلوار شکیبی خواهیم بود.